BABA
$210.98
-6.22%
-$13.12ytd change
$241.46 ytd high
$199.50 ytd low
617.041M ytd volumePopular
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 TickerPrice